Dansk Politiidrætsforbunds ærestegn

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND
 
ÆRESTEGN

§ 1.
Dansk Politiidrætsforbund kan tildele 2 ærestegn. En guldnål og sølvnål. Ved uddelingen medfølger diplom.

§ 2.
Guldnålen - forbundets emblem i guld med løvkrans - er indstiftet den 2. juli 1957.
Sølvnålen - forbundets emblem i sølv med løvkrans - er indstiftet den 29. marts 1995.

§ 3.
Guldnålen kan efter indstilling tildeles:
A. Danske Statsborgere:
1. der har ydet dansk politiidræt særlige betydningsfulde tjenester, eller
2. som gennem en længere årrække har udført et stort og uegennyttigt arbejde inden for forbundet eller de til dette tilsluttede foreninger.
B.    Udlændinge, som man i særlige tilfælde ønsker at hædre som tak for en indsats, der har været af stor betydning eller til stor hjælp for dansk politiidræt.

§ 4.
Sølvnålen kan efter indstilling tildeles:
Danske statsborgere der i en årrække har udført et stort og uegennyttigt arbejde i forbundet, udvalg eller de til dette sluttende foreninger.

§ 5.
Beslutningen om tildeling af ærestegnet træffes at DPIF's bestyrelse. Ærestegnet kan dog, når omstændighederne, taler derfor, bevilges af forretningsudvalget under forudsætning af, at alle medlemmer af dette stemmer derfor.

§ 6.
Indstilling om tildeling af ærestegnet indsendes til forretningsudvalget og skal indeholde en redegørelse for, på hvilken måde vedkommende har gjort sig fortjent til ærestegnet samt hvilke ærestegn og lignende, der eventuelt tidligere er tildelt den pågældende fra anden side.

§ 7.
Alle tvivlsspørgsmål vedrørende propositionernes fortolkning afgøres af bestyrelsen, hvis kendelse er inappellabel.

§ 8.
Ændringer i propositionerne kan kun foretages på forbundets ordinære repræsentantskabsmøde, og forslag desangående skal være forretningsudvalget i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.